Vizyonumuz
        Misyonumuz
        İlkelerimiz
        Kurumsal Mevzuat
        Teşkilat Şeması
        Hizmet Standartları
        Hizmet Envanteri
        Performans Programı
        Genel Sekreter
        Genel Sekreter Yrd.
        Genel Sekreter Yrd II
        İç Denetçi
        Birimlerimiz
        İlçe Özel İdareleri
        Meclis Kararları
        Encümen Kararları
        Meclis Gündemi
        Malatya Adı
        Genel Tarih
        Coğrafi Konum
        Nüfus Durumu
        İdari Yapı
        İlçelerimiz
   DUYURULAR « Geri Dön

   GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI20.01.2012 17:30   T.C.
   MALATYA İL ÖZEL İDARESİ
   İL ENCÜMEN BAŞKANLIĞINDAN
    
   GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI
    
    
    
   1-Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait, Malatya Merkez Hüseyinbey Mahallesi, Tapunun 171 ada, 221 nolu parsel üzerinde yaptırılan Özel İdare İş Merkezinin Çarşı Katlarındaki (31 nolu Z03-A02-102, 34 nolu Z06-104, 35 nolu Z11-107 ve 39 nolu Z16 olan işyerleri hariç) tüm dükkan, mağaza, banka yeri, büfe vb. işyerleri 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35.maddesinin (a) fıkrası gereğince Kapalı Teklif Usulü ile satışı yapılacaktır.
    
   2- Özel İdare İş Merkezinin tahmini tahmini bedeli (Satışa ilişkin tüm vergiler hariç) 10.400.000,00.-TL. (OnmilyondörtyüzbinTL) olup, geçici teminatı 312.000,00.-TL.(Üçyüzonikibin TL.) dir. (Ödemelerin %50’si ve satışla ilgili vergilerin tamamı peşin, geriye kalan % 50.lik kısmı teminat mektubu karşılığında şartnamede ayrıntısı belirtildiği üzere ihale tarihinden başlamak üzere altışar aylık dönemler halinde üç eşit taksitte ödenecektir).
   3- Satış İhalesi İl Encümeni tarafından, (Karakavak mevkii MAŞTİ karşısında bulunan) Malatya İl Özel İdaresi Hizmet Binasındaki İl Encümen Salonunda 31.01.2012 Salı günü saat 11.00’de yapılacaktır.
   4- İhale şartnamesi ve diğer evraklar mesai saatleri içerisinde İl Özel İdaresi Hizmet Binasında bulunan Yazı İşleri Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir. Satışa iştirak edenler şartnamesi ve eklerini görmüş ve münderecatlarını kabul etmiş sayılırlar.
        İhaleye iştirak edecekler, 1.000.00,-TL. karşılığında ihale şartnamesi ve eklerini Yazı İşleri Müdürlüğünden temin edebilir. İhaleye katılmak ve teklif verebilmek için dosya bedelinin ödenmiş olması zorunludur.
   5- İhaleye iştirak edecekler, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununda belirtilen esaslara uygun olarak hazırlayacağı teklif zarfını yukarda belirtilen ihale günü ve saatine kadar alındı belgesi karşılığında Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim edeceklerdir. Telgraf, faksla müracaatlar ve postadaki gecikmeler kabul edilmez.
   6- İhaleye iştirak edeceklerin hazırlayacakları teklif zarflarından,
   A)-İç Zarfa konulacak teklif mektubunda, şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin, ihaleye konu satışla ilgili teklif edilen fiyatı, rakam ve yazı ile açıkça belirtmesi ve mektubunu ihaleye iştirak eden gerçek yada tüzel kişinin adı soyadı yada unvanı belirtilerek teklif sahibi veya temsile yetkili vekili tarafından imzalanmış olması gerekmektedir. Teklif mektubu bir zarfa konularak zarfın üzerine isteklinin adı soyadı, tüzel kişiyse unvanı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazılacak zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından kaşelenerek ve/veya imzalanacaktır. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler reddolunarak hiç yapılmamış sayılır.
    
   B)- Dış zarfa ise,
   a)- Teklif mektubunu içeren iç zarf,
   b)- 2886 sayılı Kanun ve ihale şartnamesine uygun nitelikte yukarda belirtilen ihale bedelinin %3’ü tutarında geçici teminat mektubu veya bu tutarın Ziraat Bankasına ihale konusu belirtilerek yatırıldığına banka dekontu. (Geçici teminatın nakit olarak bankaya yatırılmak istenmesi halinde Yazı İşleri Müdürlüğünden bankaya yazılı talimat alınarak yatırılması gerekmektedir.)
   c)- Gerçek kişiler için, Kanuni İkametgah belgesi ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresini belirtir beyanı (İrtibat için telefon numarası ile faks numarası varsa elektronik posta adresi), noter tasdikli imza sirküsü ve noter tasdikli üzerinde TC Kimlik Numarası  bulunan nüfus cüzdan sureti,
   d)- Tüzel kişi olması halinde ilgilisine göre Ticaret Sicil Müdürlüğünden 2012 yılında alınmış Ticaret Siciline kayıtlı olduklarını gösterir belge ve Tüzel Kişi adına ihaleye katılacakların Tüzel Kişileri adına teklif vermeye ve temsile yetkili olduklarına dair şirketin bu konuda karar almaya yetkili organlarından aldıkları yetki belgesinin ve noter imza sirkü örneklerinin aslı yada noter onaylı suretleri,
   e)- Vekaleten ihaleye katılma halinde istekli adına bu işle ilgili olduğu açıkça belirtilen noter tasdikli vekaletname ve katılan kişinin noter tasdikli imza sinküsü,
   f)- Yabancı istekliler için, Türkiye’de gayrimenkul edinilmesine ilişkin Kanuni şartları taşımak ve Türkiye’de tebligat için adres beyanı ayrıca irtibat için telefon numarası ile faks numarası varsa elektronik posta adresi,
   (Yabancı isteklilerce sunulacak yabancı ülkelerden temini gereken belgelerin ait olduğu ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve alındığı ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunca veya Türk Dış İşleri Bakanlığınca onaylı olması veya “apostille” kaşesi taşıması gerekir.)
   g)- Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesi ve her ortak için yukarda belirtilen belgeler,
   h)- İhale dosyasının satın alındığına dair belge.
   Yukarda belirtilen belgeler ve iç zarf bu zarfa konularak zarfın üzerine isteklinin adı soyadı/unvanı açık adresi ve ihale konusu işin adı yazılarak kapatılacaktır.
    
   7- Başvuru dosyası idareye verildikten sonra her ne suretle olursa olsun son müracaat tarihinden önce dahi olsa teklif zarfı içindeki teklif ve belgeler değiştirilemez, eksik evrak tamamlanamaz.
   8-Kendi adına asaleten yada başkası adına vekaleten ancak tek bir başvuru yapılabilir, mükerrer başvuru yapılmış olduğunun anlaşılması halinde ilgilinin tüm teklifleri geçersiz sayılacaktır.
    
   9- İhale ve satıştan doğan yada doğacak her türlü vergi, resim, harç, tapu harçları, alım satım giderleri, sözleşme giderler ile bilumum tüm giderler ihale üzerinde kalan tarafından ödenecektir.
    
   10- İhale ilanı ve şartnamelerde belirtilmeye hususlarda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanır.
    
   11- İhale komisyonu olan İl Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
    
   Keyfiyet İlan Olunur.